دپارتمان ژنتیک پزشکی بخش سیتوژنتیک

بخش سیتوژنتیک سرویسهای کشت و بررسی کروموزومی در موارد تشخیص قبل و بعد از تولد را انجام می‌دهد. تکنیک رنگ‌آمیزی برای کلیه موارد GTG و در صورت لزوم سایر روش‌های رنگ‌آمیزی و FISH می‌باشد. کلیه نمونه‌های خون محیطی با روش باندینگ با قدرت تفکیک بالا (High Resolution) مورد بررسی قرار می‌گیرند.