4 دیستروفی ماهیچه ای فاشیو اسکاپولو هومرال (چهره ای – کتفی – شانه ای)(FSHD)

دیستروفی ماهیچه‌ای فاشیو اسکاپولو هومورال (FSHD) یکی از معدود اختلالات موروثی غیرمتداول است که با ضعف […]